menu

ค่าเทอมระดับปริญญาตรี

ค่าเทอม สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช./ หรือเทียบเท่า
คณะ/สาขาวิชา เทอม
1
เทอม
2
summer รวมตลอดหลักสูตร กองกู้ยืม ทุนส่งเสริมการศึกษา *
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
การตลาด สมัครเรียน 30,000 30,000 - 210,000 กยศ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
การจัดการธุรกิจ สมัครเรียน 30,000 30,000 - 210,000 กยศ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) สมัครเรียน 30,000 30,000 - 210,000 กยศ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
การประกอบการ สมัครเรียน 30,000 30,000 - 210,000 กยศ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
การบัญชี สมัครเรียน 30,000 30,000 - 240,000 กยศ./กรอ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
 
หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ สมัครเรียน 30,000 30,000 - 225,000 กยศ./กรอ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
ภาษาจีนธุรกิจ สมัครเรียน 30,000 30,000 15,000 225,000 กยศ./กรอ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
การจัดการ การท่องเที่ยว สมัครเรียน 30,000 30,000 - 225,000 กยศ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีดิจิทัล สมัครเรียน 32,000 32,000 - 240,000 กยศ./กรอ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล สมัครเรียน 32,000 32,000 - 224,000 กยศ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมโลจิสติกส์ สมัครเรียน 32,000 32,000 - 240,000 กยศ./กรอ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
 
หมายเหตุ
1. เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน
2. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืม กรอ.เป็นไปตามประกาศของกองทุนกยศ.
3. สามารถแบ่งชำระได้ ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
ทุนส่งเสริมการศึกษา
ผู้จบ ม.6/ ปวช. /หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติผู้ได้รับทุน
- เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ภาคปกติ หรือ ภาควันเสาร์-อาทิตย์
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือเทียบเท่า
เงื่อนไขการรับทุน
- นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนและรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปทุกภาคการศึกษา
หากภาคการศึกษาใดไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์
และจะให้ทุน การศึกษาอีกครั้งเมื่อผลการเรียนเป็นไปตามที่กำหนดในภาคการศึกษาถัดไป(การนับทุนรวมจะอยู่ใน 8 ภาคการศึกษา เท่านั้น ไม่สามารถเว้นภาคการศึกษาได้)
- นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จะต้องลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่กำหนด อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต : 1 ภาคการศึกษา
และจะต้องสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
หากลาออก หรือไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่กำหนดไว้ได้ ผู้รับทุนจะต้องใช้ทุนคืนทั้งหมดแก่มหาวิทยาลัย
- ขอสงวนสิทธิ์การมอบทุนการศึกษาเป็นเงินสดทุกกรณี
ค่าเทอม ผู้จบ ปวส. / โอนย้าย ป.ตรี
คณะ/สาขาวิชา เทอม
1
เทอม
2
summer รวมตลอดหลักสูตร กองกู้ยืม ทุนส่งเสริมการศึกษา *
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
การตลาด สมัครเรียน 30,000 30,000 - 105,000 กยศ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
การจัดการธุรกิจ สมัครเรียน 30,000 30,000 - 120,000 กยศ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) สมัครเรียน 30,000 30,000 - 120,000 กยศ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
การประกอบการ สมัครเรียน 30,000 30,000 - 120,000 กยศ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
การบัญชี สมัครเรียน 30,000 30,000 15,000 135,000 กยศ./กรอ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
 
หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ สมัครเรียน 30,000 30,000 15,000 135,000 กยศ./กรอ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
ภาษาจีนธุรกิจ สมัครเรียน 30,000 30,000 15,000 135,000 - 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
การจัดการ การท่องเที่ยว สมัครเรียน 30,000 30,000 15,000 135,000 กยศ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีดิจิทัล สมัครเรียน 32,000 32,000 - 128,000 กยศ./กรอ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล สมัครเรียน 32,000 32,000 16,000 144,000 กยศ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมโลจิสติกส์ สมัครเรียน 32,000 32,000 16,000 160,000 กยศ./กรอ. 6,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 30 มิถุนายน 64
 
หมายเหตุ
1. เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน
2. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืม กรอ.เป็นไปตามประกาศของกองทุนกยศ.
3. สามารถแบ่งชำระได้ ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
ทุนส่งเสริมการศึกษา
ผู้จบ ปวส.
คุณสมบัติผู้ได้รับทุน
- เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ภาคปกติ หรือ ภาควันเสาร์-อาทิตย์
- สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เงื่อนไขการรับทุน
- นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนและรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปทุกภาคการศึกษา หากภาคการศึกษาใดไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์
และจะให้ทุน การศึกษาอีกครั้งเมื่อผลการเรียนเป็นไปตามที่กำหนดในภาคการศึกษาถัดไป(การนับทุนรวมจะอยู่ใน 4 ภาคการศึกษา
เท่านั้น ไม่สามารถเว้นภาคการศึกษาได้)
- นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จะต้องลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่กำหนด อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต : 1 ภาคการศึกษา
และจะต้องสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
หากลาออก หรือไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่กำหนดไว้ได้ ผู้รับทุนจะต้องใช้ทุนคืนทั้งหมดแก่มหาวิทยาลัย
- ขอสงวนสิทธิ์การมอบทุนการศึกษาเป็นเงินสดทุกกรณี