สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เทคโนโลยีดิจิทัล)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีดิจิทัล) พัฒนาให้สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นความต้องการของการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน จากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจึงควรให้มีการพัฒนาหลักสูตรเป็นลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการแข่งขันทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญสามารถรองรับการปฏิบัติงานในทุกองค์กร มีความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงมีความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่าง มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการประกอบการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ภาษา

"กลไกสำคัญในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต การรู้เท่าทันเทคโนโลยีเป็นการสร้างโอกาสของความได้เปรียบในยุคของการแข่งขัน "

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  • 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ค่าเล่าเรียน
  • เทอมละ 32,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ทุนการศึกษา
เงินกู้เพื่อการศึกษา
  • สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)

คณะ-สาขา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัล)

ภาพกิจกรรมทางสาขา


Follow THE FAR EASTERN UNIVERSITY

Follow us on social media for special offer