สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

วิชาการจัดการโลจิสติกส์มุ่งเน้น
1. ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านการจัดการโลจิสติกส์โดยเน้นการฝึกปฏิบัติงานภายใต้สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
2. สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ตามภารกิจแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
3. พัฒนา ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิต

"การบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการโลจิสติกส์ วิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์บริหารธุรกิจ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์การ"

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  • 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ค่าเล่าเรียน
  • เทอมละ 30,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ทุนการศึกษา
เงินกู้เพื่อการศึกษา
  • สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
Bachelor of Business Administration (Logistics Management)

คณะ-สาขา

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ภาพกิจกรรมทางสาขา


Follow THE FAR EASTERN UNIVERSITY

Follow us on social media for special offer