การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

การสื่อสารการตลาดดิจิทัล เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในองค์ประกอบของการตลาดยุค 4.0 เพื่อส่งเสริมการตลาดในบริบทออนไลน์และภูมิทัศน์สื่อ(Media landscape) ที่ปรับเปลี่ยนไปยังผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันวิชาชีพสื่อสารการตลาดดิจิทัลเป็นวิชาชีพที่ตลาดแรงงานอยู่ในภาวะขาดแคลนโดยผู้ประกอบการมีแนวโน้มความต้องการใช้บัณฑิตในระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง

“สื่อสารการตลาดดิจิทัล ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ บน E-Commerce”

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  • 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ค่าเล่าเรียน
  • เทอมละ 32,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ทุนการศึกษา
เงินกู้เพื่อการศึกษา
  • สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)
Bachelor of Communication Arts (Digital Marketing Communication)

คณะ-สาขา

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ภาพกิจกรรมทางสาขา


Follow THE FAR EASTERN UNIVERSITY

Follow us on social media for special offer