การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

การสื่อสารการตลาดดิจิทัล เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในองค์ประกอบของการตลาดยุค 4.0 เพื่อส่งเสริมการตลาดในบริบทออนไลน์และภูมิทัศน์สื่อ(Media landscape) ที่ปรับเปลี่ยนไปยังผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันวิชาชีพสื่อสารการตลาดดิจิทัลเป็นวิชาชีพที่ตลาดแรงงานอยู่ในภาวะขาดแคลนโดยผู้ประกอบการมีแนวโน้มความต้องการใช้บัณฑิตในระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง

“สื่อสารการตลาดดิจิทัล โลกหมุนไว หมุนสื่อในมือคุณให้ไวขึ้น

ด้วย Digital Platform”

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
โอกาสในการประกอบอาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่
 • นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล
 • นักออกแบบสื่อดิจิทัล
 • นักออกแบบเนื้อหาดิจิทัล
 • นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
 • นักสร้างสรรค์
 • นักบริหารแบรนด์
 • นักสื่อสารแบรนด์
 • ผู้ประกอบการออนไลน์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า
 • นักการตลาด
 • นักโฆษณา
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักส่งเสริมการตลาด
 • นักขาย
 • นักจัดกิจกรรมการตลาด งานประชุมและนิทรรศการเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 • พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ
 • ครู
 • อาจารย์
 • บุคลากรทางการศึกษา
ค่าเล่าเรียน เงินกู้เพื่อการศึกษา
 • สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)
Bachelor of Communication Arts (Digital Marketing Communication)

คณะ-สาขา

คณะนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ภาพกิจกรรมทางสาขา