สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ภาษาอังกฤษในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ประกอบกับความรู้ในเรื่องธุรกิจและทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา รายวิชาต่างๆในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจประกอบด้วยภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีที่สามารถฝึกและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในด้านวิชาการและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีโอกาสในการได้งานมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิตจากสถาบันอื่นๆ โดยบัณฑิตสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในด้านงานบริหารและงานบริการ

"เก่งภาษา รู้ธุรกิจ ประกอบอาชีพได้"

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  • 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ค่าเล่าเรียน
  • เทอมละ 30,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ทุนการศึกษา
เงินกู้เพื่อการศึกษา
  • สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Business English)

คณะ-สาขา

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาพกิจกรรมทางสาขา


Follow THE FAR EASTERN UNIVERSITY

Follow us on social media for special offer