สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์มุ่งเน้น
1. มีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ หลักการและทฤษฎี บูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม โลจิสติกส์ สามารถจัดการและออกแบบระบบโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทานเชิงวิศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อต่อยอดความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ วางแผน ประสานงาน และแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
2. ) มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ คือ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการวางแผน การปฎิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และมีความสามารถในการบูรณาการนวัตกรรมสมัยใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3.มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ สามารถดำรงชีวิตในสังคม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และมีความรับผิดชอบ
4.มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
5.มีความสามารถตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเบื้องต้นในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

"บัณฑิตมีความรู้ ทักษะการคิด การวิเคราะห์ สามารถใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม และการบูรณาการด้านการจัดการโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันขององค์การสมัยใหม่ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม รวมถึงมีจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมจะสามารถนำพาตนเองและองค์กรให้ก้าวหน้า พัฒนาสังคมและประเทศให้ยั่งยืน"

โอกาสในการประกอบอาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่
 • วิศวกรในองค์กรของรัฐและเอกชน เช่นอุตสาหกรรมค้าส่งค้าปลีก นำ เข้าส่งออก อุตสาหกรรมผลิตนํ้ามัน รถยนต์ ปูนซิเมนต์ อาหารสำเร็จรูป เป็นต้น
 • วิศวกรด้านผู้ออกแบบ ควบคุม วิเคราะห์การขนส่ง และการบริการโลจิสติกส์ (LSPs)
 • วิศวกรวางแผนด้านวัสดุ และการผลิต ในโรงงาน
 • วิศวกรการบริหารจัดการ และออกแบบระบบด้านคลังสินค้า และกระจายสินค้า
 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (ขนส่ง จัดเก็บ วางแผน ฯลฯ)
 • ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • นักวิจัย นักวิชาการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ค่าเล่าเรียน เงินกู้เพื่อการศึกษา
 • สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์)
Bachelor of Engineering (Logistics Engineering)

คณะ-สาขา

คณะนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ภาพกิจกรรมทางสาขา